UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số  555/QĐ-ĐHTTr   

Tuyên Quang, ngày  27 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học

Trường Đại học Tân Trào

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

     Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

     Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

     Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ trường đại học;

     Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí in số 10/GP-BTTTT ngày 19/01/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

     Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học trường Đại học Tân Trào và Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học trường Đại học Tân Trào gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

     Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Biên tập theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học trường Đại học Tân Trào.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Các Ông (Bà) Tổng biên tập Tạp chí Khoa học trường Đại học Tân Trào, Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/hiện);

- Lãnh đạo trường;

- Tạp chí KH;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Nguyễn Bá Đức

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

(Kèm theo Quyết định số  555/QĐ-ĐHTTr ngày  27/3 /2015 của Trường Đại học Tân Trào)

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

Điện thoại, email

Đơn vị công tác

Chức vụ trong HĐ Biên tập

I

Thường trực Hội đồng

 

 

 

 

1

TS. Trần Thị Lệ Thanh

Văn học

0913 250013

lethanhcdtq@gmail.com

Trường Đại học Tân Trào

Chủ tịch HĐ

2

TS. Vũ Quỳnh Loan

Văn học

0976397888

loanvantq@gmail.com

    Trường Đại họcTân Trào

     Thư ký

II

Các thành viên

 

 

 

 

3

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Vật lý

0913348020

nguyenquangbau@yahoo.com

nguyenquangbau@vnu.edu.vn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Thành viên

4

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

Vật lý

0903216482

hieutruongdhtt@gmail.com

Trường Đại học Tân Trào

Thành viên

5

PGS.TS. Vũ Quốc Chung

LL và PP dạy học toán

0903436672

vqchung@gmail.com

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành viên

6

PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm

Toán học

0977850188

nnangtam@yahoo.com

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thành viên

7

PGS.TS. Nghiêm Ngọc Minh

Sinh học

0988886930

nghiemminh@igr.ac.vn

Viện Nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Thành viên

8

TS. Dương Nghĩa Bang

Hóa học  

0963666616

duongbang2009@gmail.com

Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Thành viên

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Giáo dục học

0912500943

Tinh1964@gmail.com

Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Thành viên

10

TS. Nguyễn Cao Thành

Giáo dục học

01667652931

thanh.tantraouniversity@gmail.com

Trường Đại học Tân Trào

Thành viên

11

PGS.TS. Nguyễn Thị

Phương Hoa

Giáo dục học

0912238484, 0949483630

nthiphuonghoa@gmail.com

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia  Hà Nội

Thành viên

12

PGS.TS. Ngô Minh Oanh

Lịch sử

0903816782

ngominhoanh@yahoo.com.vn

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

13

TS. Vũ Thị Quỳnh Dung

Tiếng Anh

0947838019

quynhdung@hvu.edu.vn  

Trường ĐH Hùng Vương

Thành viên

14

TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

Văn học

0946666677

ntbhong@moet.edu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

15

TS. Nguyễn Thị Bích Hường

Văn học

0918861565

huongthu688@gmail.com

Trường Đại học Tân Trào

Thành viên

16

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Quản lý đất đai

0982343519

nthedang@gmail.com

Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

Thành viên

17

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Chăn nuôi thú y

0912660317

Lanquang19@gmail.com

Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

Thành viên

18

TS. Nguyễn Văn Cương

Nông nghiệp

0917541954

 nvcuong@gmail.com

Trường Đại học Tân Trào

Thành viên

19

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Môi trường

0989.372.386

Hvhungtn74@yahoo.com   

Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai

Thành viên

20

TS. Trần Quang Huy

Kinh tế

0912132025

Tranhuyqtkd@tucba.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Thành viên

21

GS.TS Hoàng Ngọc Việt

KT nông nghiệp

0913021836

hoangngocviet@neu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thành viên

22 Professor Doctor Edna Hernandez-Jalotjot Giáo dục học

Email: ejalotjot@yahoo.com

Mobile: +63 - 0919-510-6105

University of Southeastern Philippines, Davao City, Philippines Thành viên

(Ấn định danh sách gồm  22 người)