Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Toán cho Sinh viên hệ Cao đẳng Sư Phạm Toán
Supplementing practical mathematic exercises in teaching math subject for students who are studying mathematic degree in teacher training college
Dương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Hương Lan
Tóm tắt
Toán học, cũng như nhiều môn khoa học khác, phát sinh từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm động lực phát triển và quay lại phục vụ mục tiêu giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây là một trong những cơ sở cho việc dạy và học Toán kết nối với thực tiễn. Việc chuẩn bị kiến thức về vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên ngành sư phạm Toán là rất quan trọng để triển khai nội dung này vào việc dạy học Toán ở trường phổ thông. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày nguyên lý và xu hướng của việc dạy học có nội dung thực tiễn trong môn Toán, và đề xuất một số tình huống có thể đưa bài toán có nội dung thực tiễn vào quá trình giảng dạy cho sinh viên ngành Toán ở trường Cao đẳng Sư phạm.
Từ khóa: Bài toán,nội dung, thực tiễn, sinh viên sư phạm toán
ABSTRACT
Math as well as other science subjects are arisen from practice and base on pratice for the development of motivation, and they come back to serve the purpose of addressing practical issues. This is one of foundations for mathemaric teaching and learning in conjunction with practice. The preparation and application mathematic knowledge into practice for mathematic students are essential to implement this area in teaching Math subject in high schools. In this paper, we present principles and trends of practical teaching in Math subject and propose some posibilities that can apply practical mathematic exercises into teaching process for students who are studying mathematic degree in teacher training colleges.
Keyword: mathematic esxercises; practical content; mathematic pedagogic students