Ảnh hưởng của chữ Nôm đối với chữ Choang cổ
Influences of Nom script on ancient Choang script
Vi Thụ Quan Người dịch: Vũ Văn Ngân
Tóm tắt
Trong chữ Choang cổ có một số lượng chữ chịu ảnh hưởng về mặt tự dạng, âm đọc, ý nghĩa và phương diện ký hiệu tạo chữ từ chữ Nôm Việt Nam, những ảnh hưởng này thông qua môi trường trung gian từ chữ Tày cổ, Nùng cổ của Việt Nam để hình thành.
Từ khóa: Ảnh hưởng, chữ Nôm, chữ Choang Cổ, chữ Tày cổ, chữ Nùng cổ
ABSTRACT
In ancient Choang script, there is a number of scripts, that were influenced in terms of autography, phonetic, meaning and aspect of symbol, were created from Vietnamese Nom scripts. These influences were transacted through intermediary environment from ancient Tay and ancient Nung scripts of Vietnam to form.
Keyword: Influences, Nom script, Choang script, Tay scripts, Nung scripts