Cơ hội và thách thức đối với sản xuất nông sản khi Việt Nam gia nhập AEC
Opportunities and challenges of agricultural production once Vietnam joins in AEC
Đỗ Hải Yến
Tóm tắt
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức thành lập vào cuối năm 2015, đây là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập một cách toàn diện của các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Với mục tiêu nhằm tạo dựng một thị trường thống nhất cho các quốc gia thành viên, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động có tay nghề trong khối. Việc gia nhập AEC đem lại nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam, tuy nhiên bên cạnh đó sản xuất nông sản nước ta cũng đối mặt với nhiều thách thức như: chất lượng, mẫu mã nông sản hàng hóa còn kém; các nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông sản hàng hóa còn thiếu, nhỏ lẻ, manh mún và chưa đồng bộ… Đâu là cơ hội cho sản xuất nông sản Việt Nam? Những thách thức nào cần vượt qua để phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp? Giải pháp nào để đưa nông sản Việt Nam hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế? Là những nội dung cơ bản của bài viết này.
Từ khóa: AEC, cơ hội, giải pháp, thách thức, sản xuất nông sản.
ABSTRACT
ASEAN Economic Community ( AEC ) will be formally established in the late of 2015, this is a turning point marking the comprehensive integration of the economies in Southeast Asian countries. With the aim of creating a single market for the Member States, promoting free flow stream of goods, services, investment and skilled labor in the region. Joining AEC create opportunities for Vietnam's agricultural products. However, there are many challenges, such as the output of agricultural products is not much; quality, form of agricultural products is not good; investment resources for producing agricultural products is lack , small, fragmented and not uniform ...Which opportunity is for Vietnam's agricultural products? What challenges must be overcome in order to exploit the potentials and advantages in agricultural production? Which solutions help Vietnam's agricultural products integrate regional and international markets? Are the basic contents of this article .
Keyword: AEC, opportunities, solutions, challenges, agricultural production