Đánh giá đa dạng thành phần loài thực vật và nguyên nhân làm suy thoái thảm thực vật ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Evaluation of diversity of flora species composition and reasons causing vegetation degradation
Hoàng Thị Hường, Đỗ Khắc Hùng
Tóm tắt
Trong 3 kiểu thảm thực vật (thảm cỏ, thảm cây bụi, rừng thứ sinh) đã thống kê được 557 loài thuộc 393 chi, 114 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch: ngành Thông đất, ngành Cỏ tháp bút, ngành Dương xỉ, ngành Thông và ngành Ngọc lan. Trong đó 15 họ có từ 10 loài trở lên (chiếm 42,01% tổng số loài), có 13 chi có từ 4 loài trở lên (chiếm 12,39% tổng số loài), có 33 loài thực vật quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 7 loài được ghi nhận trong Nghị định 32 của Chính phủ. Phần lớn các loài cây thống kê được đều là các loài tiên phong ưa sáng vì có thể bắt gặp chúng mọc trên đất sau khai thác kiệt, trên các chỗ trống của rừng sau khi những cây gỗ lớn bị chặt hạ. Tuy có thành phần thực vật phong phú và đa dạng nhưng thảm thực vật ở huyện Vị Xuyên lại đang bị suy giảm đáng kể cả về diện tích và chất lượng mà nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động khai thác gỗ, thai thác củi, khai thác lâm sản ngoài gỗ khác và cháy rừng...
Từ khóa: Rừng thứ sinh, thảm thực vật, thảm cây bụi, thảm cỏ, huyện Vị Xuyên.
ABSTRACT
In the 3 types of vegetation covers (grass vegetation, shrub vegetation and second forest there are 557 species belonging to 393 genera, 114 families of five branches of higher vascular plants such as Lycopodiophyta, Equisetopsida, Polypodiophyta, Pinophyta and Magnoliophyta. Of which, there are 15 families available over 10 species (accounting for 42.01% of total species), 13 genera available over 4 species (accounting for 12.39% of total species). There are 33 rare plant species in the 2007 Vietnam Red Data Book and 7 species recorded in Decree of Government No. 32. Majority of statistical species are the light-demanding pioneer species growing on land exploited exhaustedly and on the area of forests without trees after large trees cut down. Although there is a rich and diversified flora, the vegetations in Vi Xuyen district is significant degradation in terms of area and quality that the main reasons is due to the activities of exploitation on logging, firewood and non-timber forest products and forest fire, etc.
Keyword: Secondary forests, vegetation, shrub, grass, Vi Xuyen district.