Đề mở và chấm bài tập làm văn theo đề mở ở cấp Tiểu học
Open exam question and marking literature composition exercise based on open exam question in primary education
Nguyễn Trí
Tóm tắt
Chưa có một định nghĩa rõ ràng về đề mở trong dạy học tập làm văn. Tuy nhiên, theo quan niệm chung đề mở là đề cho phép học sinh khi làm bài có thể bày tỏ ý kiến của riêng mình về các vấn đề cần bàn luận, giải thích, chứng minh do đề bài nêu ra, bày tỏ cách nhìn của riêng mình trong việc lựa chọn đối tượng và cách thức miêu tả, kể chuyện về đối tượng đó. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ tập trung bàn về đề mở trong dạy học tập làm văn ở cấp tiểu học. Dạy tập làm văn theo hướng phát triển năng lực chính là chúng ta đang muốn hướng tới khuyến khích học sinh bộc lộ sự suy nghĩ, cảm xúc riêng, cách nhìn, cách tả, cách kể của cá nhân các em trước một đề bài. Có rất nhiều vấn đề đặt ra khi viết hướng dẫn và chấm bài theo hướng mở nhưng quan trọng nhất khi chấm bài cần tôn trọng mọi cách nghĩ, cách cảm, cách tả, cách kể của bất kì học sinh.
Từ khóa: Đề mở, chấm bài tập làm văn theo đề mở, học sinh tiểu học, bàn luận, giải thích, chứng minh.
ABSTRACT
There have not any clear definitions about open exam question in teaching literature composition. However, following general understanding, when taking exam, open exam question allows students to express their own ideas about issues which need to be discussed, explained, and demonstrated due to requirements of questions, and to express their own understandings in lelecting subjects and strategy of describing and narrating about these subjects. In the scope of this paper, we only focus on the issue of open exam question in teaching literature composition in primary education. Teaching literature composition based on competency means that we are expecting and encouraging students to expose their own understandings, thoughts, ways of describing, ways of evaluating in each exam topic. There are lots of concerns when proposing the method of marking literature composition based on open questions, but the most important aspect when marking is to respect all of thouthts, feelings, expressing and understandings of each student.
Keyword: Open exam question, marking literature composition exercise based on open exam question, primaryon, students, evaluation, explanation, demonstration.