Đổi mới tư duy tổ chức dạy học Ngữ văn nhằm thực hiện mục tiêu “Thỏa mãn nhu cầu phát triển” và “Phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân”
Innovative thinking of teaching process in VietNamese literature subject in order to reach the aim “Satisfaction of developing needs” and “Maximizing creative capacity of each individual”
Nguyễn Trọng Hoàn
Tóm tắt
Năng lực đạt được không chỉ thể hiện qua các hoạt động dạy học mà còn qua các hoạt động học tập. Nhìn chung, để đáp ứng được yêu cầu phát triển và phát huy tối đa được tiềm năng và sự sáng tạo của sinh viên trong việc cải cách giáo dục toàn diện, giáo viên phải có khả năng chuyển đổi từ việc lấy giáo viên là trung tâm sang lấy học sinh là trung tâm và tập trung vào các kỹ năng hòa nhập, khả năng giải quyết vấn đề, và tiếp thu kiến thức.
Từ khóa:
ABSTRACT
Competency is achieved not only through teaching activities but also through learning activities. Importantly, to fulfill the development requirements and maximize students’ potental and creativity towards the comprehensive educational innovation, teachers are expected to demonstrate a substantial shift from teacher-centered to student-centered approach that focuses on integrated skills, problem-solving ability, knowledge acquisition and personal expression.
Keyword: