Khảo tả công cụ nghề đánh cá trên sông Lô - Tuyên Quang
Description traditional fishing tools on the Lo River - Tuyen Quang
Bùi Gia Khánh
Tóm tắt
Công cụ đánh bắt cá truyền thống của các nhóm cư dân dọc hai bên sông Lô trong lịch sử có thể nói rất đa dạng và phong phú. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào việc khảo tả những công cụ phổ biến mà ngư dân Tuyên Quang trong quá khứ thường sử dụng. Hiện nay, những công cụ này đã không còn được sử dụng như trước đây nữa. Nếu còn, thì các loại hình công cụ này cũng đã biến đổi chứ không giữ nguyên như trước, nhất là về vật liệu chế tạo cũng như phạm vi sử dụng đã thu hẹp đi rất nhiều.
Từ khóa: công cụ đánh cá, ngư dân, lưới đánh cá, truyền thống, thủy sản
ABSTRACT
Tools traditional fishing of the resident groups in along the Lo River in history as the diversity and very abundant. Within the limits of this article, we only focus on describing the common tools that fishermen Tuyen Quang in the past often used. Currently, this tools has not been used as before. If still use, then type of tools this has changed not the same as before, especially for fabrication materials as well as the range of used has narrowed greatly.
Keyword: fishing tools, fishermen, dragnet, traditional, seafood.