Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh để nâng cao hiệu quả dạy học ở Tiểu học
Some solutions creating student’s interest in order to improve teaching effectiveness at primary education
Lê Phương Nga, Trần Ngọc Lan
Tóm tắt
Hứng thú là một thuộc tính tâm lí - nhân cách quan trọng của con người. Cùng với tự giác, hứng thú làm nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập đạt kết quả cao, có khả năng khơi dậy mạch nguồn của sự sáng tạo. Hứng thú không tự nhiên nảy sinh và khi đã nảy sinh nếu không duy trì, nuôi dưỡng cũng có thể bị mất đi. Hứng thú được hình thành, duy trì và phát triển nhờ môi trường giáo dục với vai trò dẫn dắt, hướng dẫn, tổ chức của giáo viên. Giáo viên là người có vai trò quyết định trong việc phát hiện, hình thành, bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh. Bài viết này chưa đặt ra vấn đề bàn lại mục tiêu và chương trình của từng môn học. Đó là một vấn đề lớn của một công trình nghiên cứu khác. Ở đây chúng tôi chỉ bàn đến những biện pháp tạo hứng thú học tập trên một chương trình dạy học đang được thực thi.Vì vậy, thành tố mục tiêu chỉ giới hạn ở làm cho học sinh nhận thức mục tiêu, lợi ích của bài học. Cũng do khuôn khổ của bài viết, trong phần trình bày nhóm biện pháp tác động vào nội dung dạy học, chỉ tập trung minh họa ở môn Tiếng Việt và trong phần trình bày nhóm biện pháp tác động vào phương pháp dạy học, chỉ tập trung lấy dẫn chứng ở môn Toán. Những luận điểm và ý tưởng tạo hứng thú học tập cho học sinh tiểu học được đề cập ở đây không chỉ nhằm áp dụng cho hai môn học này.
Từ khóa: hứng thú, học tập, học sinh
ABSTRACT
Interest is an important aspect of human regarding psychology and personality. Parallel with self-consciousness, interest create positive cognitiveness and may help students achieve high learning performances and being able to recall sources of creativity. Interest is not naturally created, and even if it is created but not be well maintained, it may disappear. Interest is formed, maintained and developed based on educational environment with the role of guidance and organisation of teachers. Teachers have decessive roles in discovering, forming and and nurturing students’ interest. This paper does not discuss about aims and curriculem of each subject, as it is a big issue belonging to a bigger study. The author only present solutions creating learning interest based on a current teaching approach. Therefore, in a narrower scope, it limits on helping students to realise purpose and benefit of the subject. In this paper, in the section of solutions affecting teaching content, it only focuses on illustrations in Vietnamese subject, and in the section of solutions affecting teaching approach, it focuses on presenting examples of Mathematic subject. Ideas and assumptions of creating primary student’s interest which are mentioned in this paper, only aim to apply for those two subjects.
Keyword: interest; learning, students.