Một số nội dung Việt hóa Kim Vân Kiều truyện thành Truyện Kiều của Nguyễn Du
Some Vietnamized contents from Kim Van Kieu Story into Kieu Story of Nguyen Du
Vũ Quỳnh Loan
Tóm tắt
“Truyện Kiều” là truyện Nôm nổi tiếng của Nguyễn Du, mượn cốt truyện từ tiểu thuyết văn xuôi chữ Hán “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc). Những yếu tố làm nên sự thành công của quá trình Việt hoá Truyện Kiều đó là: Sử dụng thể thơ lục bát, sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, lối nói dân gian, dùng nhiều từ ngữ thuần Việt, gần gũi ngôn ngữ đời sống, không gian nghệ thuật trong tác phẩm mang màu sắc và hình ảnh đậm chất văn hoá Việt.
Từ khóa: Việt hóa, Kim Vân Kiều truyện, Truyện Kiều, Nguyễn Du.
ABSTRACT
Kieu Story is a famous Nom Story of Nguyen Du, and its plot was borrowed from a prose fiction of Chinese script namely KimVan Kieu Story written by Thanh Tam Tai Nhan (China). Factors made the success of Vietnamized process of Kieu Story are: the use of six-eight verse; the use of many proverbs, idioms, and folk speaking style; and the use of Vietnamese words that are close to everyday language, and art space in writings stores colours and images in which Vietnamese culture is salient.
Keyword: Vietnamized, Kim Van Kieu Story, Kieu Story, Nguyen Du