Phát hiện thuốc nhuộm màu bằng kỹ thuật SERS, sử dụng các đế SERS làm từ các hạt nano bạc lắng đọng trên lớp Silic Cacbua vô định hình xốp
Detection of dye by SERS technique, using SERS substrates made of silver nanoparticles deposited on porous amorphous silicon carbide layer
Cao Tuấn Anh, Nguyễn Thúy Nga, Lương Trúc Quỳnh Ngân, Đào Trần Cao
Tóm tắt
Trong báo cáo này chúng tôi trình bày các kết quả bước đầu về việc sử dụng các hạt nano bạc (AgNPs) lắng đọng trên lớp silic cacbua xốp (PSiC) cho việc phát hiện dấu vết của malachite green (MG) sử dụng hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS). Cụ thể hơn, các đế SERS được chế tạo từ AgNPs lắng đọng trên bề mặt của lớp silic cacbua vô định hình xốp (AgNPs@PSiC). Các kết quả cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc của lớp PSiC và/hoặc AgNPs ảnh hưởng tới chỉ số tăng cường Raman của các đế SERS. Với đế AgNPs@PSiC tốt nhất, hàm lượng MG thấp tới 10-9 M có thể phát hiện được.
Từ khóa: đế SERS, silic cacbua xốp, ăn mòn anốt, malachite green, hạt nano bạc.
ABSTRACT
In this report we present the initial results of the use of silver nanoparticles (AgNPs) deposited on porous silicon carbide (PSiC) layer for trace detection of malachite green using the surface-enhanced Raman scattering (SERS) effect. More specifically, the SERS substrates were fabricated from AgNPs deposited onto the surface of a porous amorphous silicon carbide layer (AgNPs@PSiC). Results showed that the change of the structure of PSiC layer and/or AgNPs affect to the Raman enhancement factor of the SERS substrates. With the best AgNPs@PSiC substrate, the MG concentration as low as 10-9 M can be detected.
Keyword: SERS substrate, porous silicon carbide, anodic etching, malachite green, silver anoparticles.