Con người hiện đại có thật sự tự do?
Are modern human truly free?
Phan Thị Hồng Nhung
Tóm tắt
Con người hiện đại có thật sự tự do? Con người có an toàn trong thời đại bùng nổ công nghệ hiện đại? Chiến tranh thế giới là cuộc tranh đấu và chiến thắng sau cùng của tự do hay quyền tự do ngôn luận mới là khâu cuối cùng trong hành trình đi tìm tự do. Hầu hết mọi người đều tin rằng khi nào họ chưa trực tiếp bị thúc ép phải làm điều gì bởi một thế lực bên ngoài, thì những quyết định đưa ra là của chính họ và nếu họ muốn điều gì thì đó là do chính bản thân họ muốn. Nhưng đây là một trong những ảo tưởng lớn mà con người nuôi dưỡng....
Từ khóa: con người, con người hiện đại, tự do.
ABSTRACT
Are modern human truly free? Do human secured in the age of modern technology boom? World war is the struggle and the final victory of freedom or freedom of speech was the last stage in the journey of seeking freedom. Most people believe that when they are not directly pushed to do something by an outside force, they make decisions themselves, and if they want something, it's because they actually desire. But this is one of the great illusions that nurture human....
Keyword: human, modern human, freedom.