Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển tốc độ di chuyển trong thi đấu cho đội tuyển cầu lông trường Đại học Tân Trào
Research to select exercise of developing moving speed in competitions – Applying for badminton team of Tan Trao University
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Hải
Tóm tắt
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và huấn luyện tốc độ di chuyển bước chân cho đội tuyển cầu lông trường Đại học Tân Trào, đề tài đã lựa chọn được 5 bài tập với cầu, 4 bài tập không có cầu. Các bài tập này được khẳng định tính hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện của Đội tuyển cầu lông trường Đại học Tân Trào.
Từ khóa: bài tập, thi đấu cầu lông, tốc độ di chuyển, trường Đại học Tân Trào.
ABSTRACT
Based on empirical assessment of teaching and coaching movement speed steps for badminton team in Tan Trao University , the research selected 5 exercises with shuttlecock and 4 exercises without shuttlecok. The effectiveness of these exercises are confirmed in the coaching practice for badminton team in Tan Trao University.
Keyword: Based on empirical assessment of teaching and coaching movement speed steps for badminton team in Tan Trao University , the research selected 5 exercises with shuttlecock and 4 exercises without shuttlecok. The effectiveness of these exercises are confirmed in the coaching practice for badminton team in Tan Trao University.