Những ảnh hưởng của đạo Khổng tới hoạt động dạy - học ở bậc Đại học tại Việt Nam
The influences of Confucian ideology on the relationship between teaching and learning at higher education in Vietnam
Nguyễn Cao Thành
Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đạo Khổng tới việc dạy-học ở các trường Đại học Việt Nam. Bản chất của đạo Khổng và sự ảnh hưởng tại Việt Nam nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng đã được khái quát. Ngoài ra, bài viết tập trung sâu vào việc phân tích những ảnh hưởng của đạo Khổng tới hoạt động dạy-học tại các trường Đại học tại Việt Nam đặc biệt là những ảnh hưởng đã ít nhiều kìm hãm sự sáng tạo và hiệu quả của hoạt động dạy-học. Cuối cùng bài viết phân tích và nhấn mạnh những gì mà các nhà giáo dục Việt Nam đã làm và nên làm để mềm hóa và giảm bớt ảnh hưởng của đạo Khổng tới việc dạy-học ở bậc Đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: đạo Khổng; hoạt động dạy-học; giao tiếp thầy-trò
ABSTRACT
The study has examined contextual influences (Confucian influences) on the relationship between adult teaching and learning in Vietnam. A general picture of Confucian philosophy in Vietnam has been highlighted with regard to the impact of Confucian on regions in general and on educational field in particular. Importantly, the paper has also focused on level of Confucian impacts regarding to adult teaching and learning activities, and especially impacts that inhibit creativeness and competency of teacher and students’ activities. Finally, the paper has emphasized on what Vietnamese educators and teachers have tried and should do to modify the impact of Confucian on the relationship between adult teaching and learning.
Keyword: Confucian ideology; teaching and learning; teacher-student communication