Nghiên cứu trường hợp về cách giáo viên làm việc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp học
A case study of regular teachers handling children with special needs in general education classrooms
Emmie Manliguez Cabanlit
Tóm tắt
Chính phủ Philippines thực hiện chính sách giáo dục tổng thể nhằm tăng tỷ lệ học sinh đến trường. Một trong những phần của chương trình đó là việc bố trí các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào các lớp học bình thường khác nơi mà các em học theo cặp/nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bài viết này là một nghiên cứu trường hợp về hai giáo viên về sự sẵn sàng của họ trong việc tiến hành giáo dục tổng thể, những khó khăn, sự thay đổi chương trình, và sự thích nghi trong việc giáo dục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc áp dụng giáo dục tổng thể. Cách nghiên cứu trường hợp được vận dụng trong nghiên cứu này cùng với việc sử dụng các nguồn dữ liệu. Cụ thể, 2 giáo viên được lựa chọn để phỏng vấn từng người một theo cách phỏng vấn nhóm. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy rằng sự chủ động sẵn sàng của giáo viên là cốt lõi trong giáo dục tổng thể. Họ thừa nhận cảm giác không thoải mái trong việc tiếp xúc với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt liên quan đến các vấn đề vệ sinh thân thể. Các giáo viên cũng bày tỏ gánh nặng trong việc giáo dục các học sinh này với các vấn đề về ứng xử và hành vi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến gián đoạn lớp học. Các kỹ năng cần thiết trong tiếp xúc với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần phải có. Điều này thúc đẩy các giáo viên trong việc thay đổi chương trình như tổ chức cho các em các hoạt động khác nhau và đơn giản cùng với các trẻ em bình thường khác. Bởi vậy, bài viết này đưa ra một giải pháp đó là thiết lập các khóa đào tạo tại chức cho các giáo viên những người đã được đào tạo theo chương trình cũ, trang bị các kỹ năng để giảng dạy giáo dục tổng thể và đặc biệt họ có khả năng điều chỉnh chương trình trong việc giảng dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Từ khóa: Giáo viên phổ thông; giáo dục tổng thể; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thay đổi chương trình
ABSTRACT
The Philippines implements Inclusive Education as a strategy to increase participation rate of children in school. One of the program options in this implementation is the placement of children with special needs (CSN) in regular or general education classrooms where the child learns with his/her peers under the regular teacher who addresses the child's needs. This paper is a case study of two regular teachers in such a situation which is aimed at exploring their readiness for inclusive education, their challenges and curricular modifications and/or adaptations in addressing CSN. It also determined some ways to improve the implementation of inclusive education. A case study approach was utilized in the conduct of this study, utilizing informative and contextual data. In particular, two teachers were purposely involved in a one-on-one interview followed by a focus group discussion (FGD). Through thematic analysis, it is revealed that the readiness of teachers was centered on the concepts and beliefs on inclusive education. They acknowledged the feeling of being awkward and uncomfortable in handling children with special needs for some hygienic problems like salivating and excessive sweating. They also expressed a burden on handling children with behavioral problems because it disrupts classes. The essential skills necessary in handling children with special needs is wanting. This prompted the teachers to make some curricular modifications like giving a child different but simplified activities from the regular children. Hence, this study recommends that more in-service trainings be given for teachers who took up their education degree in the old curriculum so that their capacity in handling inclusive classes will be enhanced and they would be able to give appropriate curricular modifications to children with special needs.
Keyword: generalist teachers/classroom, inclusive classes/education, children with special needs, curricular modifications