Sáng tạo nghệ thuật của W.Shakespeare trong bối cảnh văn hóa Phục hưng
Artistic creativities of W. Shakespeare in the context of Renaissant culture
Lê Nguyên Cẩn
Tóm tắt
Gắn liền với bối cảnh văn hóa Phục hưng, các sáng tạo nghệ thuật của Shakespeare mang được sức sống của thời đại đó, thể hiện qua nghệ thuật điển hình hóa đặc sắc, qua đề tài về tình yêu, về cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác, giữa Tình yêu và Thù hận, giữa cái Mới đang hình thành và khẳng định với cái Cũ đang chết đi nhưng vẫn cố bám lấy cuộc đời, giữa hai bản ngã trong một bản ngã theo góc nhìn phân tâm học. Các nhân vật chính đều đạt mức độ điển hình, kết tinh thành siêu mẫu - archetype - thể hiện được qui luật vận động của lịch sử. Nhân vật vừa mang tầm rộng của hiện thực đời sống, vừa có chiều sâu tâm lí. Nghệ thuật điển hình hóa trong sáng tạo của Shakespeare là tạo ra tất cả trong một và một trong tất cả, là tạo ra tiếng cười theo nguyên tắc trần tục hóa cái thiêng liêng và thiêng liêng hóa cái trần tục, là mở rộng giới hạn của hiện thực theo chiều dài thời gian và chiều rộng của không gian, để qua đó ông khẳng định các giá trị người của con người, khẳng định các giá trị nhân văn của thời đại Phục hưng.
Từ khóa: Phục hưng; Shakespeare; nghệ thuật điển hình hóa; phân tâm học; tiếng cười carnavale
ABSTRACT
Together with cultural context of Renaissance, the artistic creativities of Shakespeare bring vitality of that era as shown by the uniquetypification, through love theme and war, between the Good and evil, love and hate, the New growing and the Old dying or between two egos inside an ego under psychoanalytical perspective. The main characters archive to supermodel -archetype - and express the moving of history. Characters are combined both wide-range of realistic life and psychological depth. The typification of Shakespeare's merchandise is a creation of all in one and one in all. Laugh is created on the secularization of sacred and the deification of normal, is an expansion of the limitation of realityin accordance with the length of time and the width of the space. Based on that, he affirmed human values under Renaissance era.
Keyword: Renaissance; Shakespeare; typification; psychoanalysis; laughter carnavale

Bài viết khác