Suy ngẫm về phương thức ứng xử của Nguyễn Trãi qua “Quốc âm thi tập”
Thoughts of behavior of Nguyen Trai through the work “Quoc am thi tap”
Phạm Thị Phương Thái, Nguyễn Thị Hiền
Tóm tắt
Như một hiện tượng nhất thành bất biến, lối ứng xử từ lâu đã được coi như khuôn thước giáo dục con người. Nắm bắt được gốc rễ sâu xa mang tính bản sắc xã hội của nền văn hóa Việt, Nguyễn Trãi đã thể hiện chân thực, sâu sắc phương thức ứng xử với xã hội con người, nơi có thừa những “hiểm hóc”, thị phi và những chuyện được mất; đó cũng là nơi ông muốn lánh xa nhưng cũng là nơi cả đời ông mong được “lặn lội” để thỏa chí nguyện cứu nước giúp đời. “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi đến nay vẫn còn là bài học vẹn nguyên về lẽ ứng xử.
Từ khóa: phương thức ứng xử, xã hội, con người, Quốc âm thi tập
ABSTRACT
As an immutable phenomenon, behavior has been considered as a standard in educating people. Understanding primary origin of social characteristics of Vietnamese culture, Nguyen Trai had profoundly and truthfully expressed people’s behavior towards society where usually exists unexpected, right and wrong stories, and where he wanted to hire also where to satisfy his aspiration and inspiration in helping people and the country. Today, the work “Quoc am thi tap” is still an invaluable lesson of behavior.
Keyword: behavior; society; people; quoc am thi tap

Bài viết khác