Tiếp xúc giữa các ngôn ngữ tại vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
The contact of languages in area of ethnic groups in Vietnam nowadays
Nguyễn Văn Khang
Tóm tắt
Bài viết trình bày một cách khái quát về trạng thái đa ngữ xã hội và tiếp xúc giữa các ngôn ngữ tại vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay và hệ quả của sự tiếp xúc này. Trong đó, chú trọng tới tiếp xúc giữa ngôn ngữ dân tộc thiểu số với tiếng Việt và hệ quả của nó là sự xuất hiện các từ của tiếng Việt trong các ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Vấn đề đặt ra là cách xử lí các từ Việt trong các ngôn ngữ này.
Từ khóa: dân tộc thiểu số; ngôn ngữ
ABSTRACT
The research presents an overview of multilingualism and the contact of ethnic groups' languages in Vietnam nowadays and its consequences. In particular, attach to contact between minority groups' languages and Vietnamese and its consequences is the appearance of the words of Vietnamese in the minority groups' languages. The question is how to deal with the Vietnamese in this language
Keyword: ethnic minorities; language

Bài viết khác