Tìm hiểu về ngôn ngữ cũng là sự khám phá về văn hóa
Exploration of language as an exploration of culture
Owen Hicks
Tóm tắt
Chúng ta quan sát nhau, ăn cùng nhau và nói chuyện cùng nhau, và từ đó chúng ta biết nhau. Bài viết này quan điểm của một người nước ngoài về giá trị của việc tìm hiểu các ngôn ngữ của những người mà chúng tôi đã từng sống và làm việc cùng. Bài báo cũng dụng ý làm rõ sự bổ ích trong việc chia sẻ ngôn ngữ với người khác. Ngôn ngữ được thể hiện như là một sự biểu hiện rõ nét của văn hóa. Phần lớn những gì chúng ta nói và nói như thế nào đều phản ánh các khía cạnh về văn hóa. Ở những người lớn tuổi, những từ ngữ họ dùng, cách sử dụng từ ngữ, sự nhấn mạnh vào một số từ ngữ cụ thể, sự có mặt và vắng mặt một số từ ngữ cụ thể khi miêu tả chi tiết, và thậm chí cả thời lượng nói, sự im lặng hoặc tạm dừng, tất cả đều biểu thị văn hóa qua ngôn ngữ. Có sự nhìn nhận không chính xác coi ngôn ngữ như là phương tiện trung gian để khám phá sự khác nhau về văn hóa và trên hết là cần một ngôn ngữ chung để tìm hiểu sự khác biệt và giống nhau của các nền văn hóa. Bài viết này biện luận rằng, qua việc chia sẻ ngôn ngữ, chúng ta ít nhất bắt đầu để tìm hiểu sự phức tạp của văn hóa.
Từ khóa: văn hóa; ngôn ngữ; sự biểu thị; sự khác biệt
ABSTRACT
We look at each other. We eat together. We begin to talk together. We start to get to know each other. This paper will present a foreigner’s view on the value of exploring the languages of the people we live with and interact with. It will also highlight the usefulness of sharing something of our own language with others. Language is presented as a powerful expression of culture. Much of what we say and how we say it reflects aspects of our culture. From the order in which people speak, to the words they use, to the way words are arranged in sentences, to the emphasis and stress given to particular words, to the existence or absence of specific words for detailed descriptions, even to the length of spoken exchanges and the use of pauses and silence, we express our culture through language. There is a dangerous assumption that language is a neutral medium in which to explore cultural difference and that all that is needed is a common language for our cultural similarities and differences to be revealed. The paper argues that through sharing language we can at least begin to unravel some cultural complexities.
Keyword: culture; language; expression; difference

Bài viết khác