Vai trò của giảng viên trong xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu dạy học ở nhà trường hiện nay
Role of the teachers for determining vision, mission and teaching goals at schools today
Lê Đức Quảng, Nguyễn Thị Hồng Yến
Tóm tắt
Ngày nay, ở các nước có nền giáo dục tiên tiến luôn đề cao vai trò lãnh đạo của người giảng viên, được xem là một trong ba nhân vật “trụ cột” trong nhà trường. Giảng viên trở thành người làm chủ trong nhà trường, chủ động tham gia đóng góp cho việc xây dựng tầm nhìn của nhà trường. Mặt khác, người giảng viên trong nhà trường thực sự là quản lý - lãnh đạo trực tiếp hoạt động dạy - học, đặc biệt là hoạt động học của người học. Để làm tốt được vai trò là người “lãnh đạo dạy học” này, giảng viên cần xây dựng “tầm nhìn” hay “mục tiêu” cho lớp học nói chung và cho mỗi sinh viên nói riêng. Một người giảng viên biết xây dựng mục tiêu dạy học tốt, là người giảng viên bước đầu đi trên con đường thành công trong nỗ lực đưa sinh viên tới đích của sự phát triển.
Từ khóa: Vai trò; tầm nhìn; sứ mệnh; mục tiêu; giảng dạy
ABSTRACT
Today, in countries with advanced education, the leadership role of the teachers is always highly appreciated and it is considered as one of the three key factors of a school. Teachers become key persons at schools and actively contribute to the development of the school's visions. Furthermore, teachers in a school are also the managers and leaders who directly control and monitor teaching and learning activities, especially learning activities. To enhance the role as “leaders of teaching and learning activities”, teachers have to determine “visions” or “goals” for a course in general and for each student in particular. A teacher who knows how to determine teaching goals is the person making students step by step to achieve the goal of development.
Keyword: Role; vision; mission; goal; teaching