Về văn hóa giao tiếp của người Việt qua việc sử dụng hư từ mang nghĩa hàm ẩn
Vietnamese communicative culture through the use of functional words with implicature
Bùi Minh Toán
Tóm tắt
Hư từ trong ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng, tuy không thực hiện được chức năng định danh, không đảm nhiệm các chức năng ngữ pháp chính trong cụm từ và trong câu, nhưng đối với việc thể hiện nghĩa tình thái trong câu và đối với việc tạo lập câu mang nghĩa hàm ẩn thì nó lại là một phương tiện có giá trị không nhỏ. Báo cáo phân tích vai trò của một số lớp hư từ thuộc phụ từ, tình thái từ, quan hệ từ trong tiếng Việt đối với việc thể hiện nghĩa hàm ẩn trong câu. Hơn nữa, phần nghĩa hàm ẩn đó có thể thuộc lĩnh vực nghĩa miêu tả hay nghĩa tình thái. Qua đó, bài báo góp phần khẳng định vai trò của hư từ tiếng Việt trong văn hóa giao tiếp bằng ngôn ngữ của người Việt.
Từ khóa: hư từ; nghĩa hàm ẩn; nghĩa tình thái; nghĩa miêu tả; văn hóa giao tiếp
ABSTRACT
Functional words in languages in general, and in Vietnamese in particular, are means of no trivial values to the representation of modality in sentences as well as the formulation of sentences with implicature, even though they do not serve any nomenclature nor fundamental syntactic functions in phrases or sentences. This paper analyses the roles of several classes of functional words, including particles, modals and relationals in Vietnamese in expressing implicature in sentences. Such implicature, moreover, can be part of descriptive/representational meaning, or modal meaning. The analysis presented in the paper helps assert the roles of Vietnamese functional words in Vietnamese communicative culture via the means of language.
Keyword: functional words; implicature; modal meaning; descriptive/representational meaning; communicative culture

Bài viết khác