Bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trước nguy cơ tiêu vong
Conservating ethnic minoritie languages in Vietnam before the danger of being lost
Tạ Văn Thông - Phạm Văn Tình
Tóm tắt
Việc bảo tồn ngôn ngữ (NN) các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam (VN) hiện nay được coi là cấp thiết, do yêu cầu của giáo dục, văn hoá truyền thông và nhiều mặt khác trong đời sống. Nhưng quan trọng hơn cả là phải bảo tồn và phát triển những nét bản sắc trong văn hóa truyền thống của mỗi DTTS, trong đó có tiếng mẹ đẻ của họ. Lời cảnh báo về nguy cơ tiêu vong của nhiều NN trên thế giới không loại trừ đối với thực tế hiện nay ở VN. Các chính sách của Nhà nước Việt Nam hiện nay hoàn toàn phù hợp với tinh thần và những cố gắng của cộng đồng quốc tế. Ở VN, đã có một số NN DTTS được sử dụng trên Đài phát thanh và truyền hình, biên soạn các sách: Từ điển đối dịch, ngữ pháp, giáo khoa... Nhiều mô hình giáo dục NN đang được thực hành ở VN, trong đó NN các DTTS được sử dụng như đối tượng hoặc phương tiện dạy - học. Nhân tố quan trọng nhất đem lại sức sống cho các NN, là được truyền dạy và có vai trò tích cực trong đời sống xã hội. Hi vọng điều đó sẽ là triển vọng đối với NN các DTTS ở VN.
Từ khóa: Bảo tồn; bảo tồn ngôn ngữ; dân tộc thiểu số; nguy cơ tiêu vong
ABSTRACT
The preservation of the minority (ethnic minority) languages in Vietnam (VN) is now considered to be essential due to the requirements of education, culture media and many other aspects of life. But more importantly, we need to preserve and develop identified features in cultural tradition of each ethnic minorities, including their mother tongue. The warning about the danger of the death of many languages on the world does not exclude with the nowadays situation in VN. The Government 's policy in Vietnam now fully consist with the spirit and the efforts of the international community. In VN, some ethnic minority languages are used on radio and television, written books: dictionaries for translation, grammar, textbooks... Many models of language education where the ethnic minority languages are used as objects or means for teaching - learning are being practiced VN. The most important factor in bringing the vitality for ethnic minority languages is: being taught and having an active role in social life. Hope that it will bring prospect for the ethnic minority languages in VN.
Keyword: Conserve; ethnic minority languages; policy

Bài viết khác