Bước đầu nghiên cứu phân lập Xanthon từ vỏ cây Bứa Delpy
Initial research isolating Xanthone of the brark of Garcinia delpyana Pierre
Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Thị Phương Thùy
Tóm tắt
Bài viết là kết quả bước đầu phân lập các hợp chất Xanthon từ cao chiết eter dầu hỏa của vỏ cây Bứa Garcinia delpyana Pierre thu hái ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bằng phương pháp SKC kết hợp với SKBM trên silica gel, RP-18 và Sephadex LH-20 trên hệ dung môi eter dầu hỏa - aceton thu được 7 phân đoạn. Khảo sát, nghiên cứu phân đoạn 4, sử dụng các phương pháp phổ nghiệm hiện đại (1H và 13C NMR, HSQC, HMBC và UV), chúng tôi đã phân lập và xác định được cấu trúc của 1 hợp chất có tên là cowanin thuộc nhóm hợp chất Xanthon.
Từ khóa: Bứa Delpy (Garcinia delpyana); họ Măng cụt; phân lập; xác định cấu trúc; Xanthon
ABSTRACT
Study on the chemical constituents of a petroleum ether extract of the bark of Garcinia delpyana collected in Phu Quoc Island, a xanthone was isolated. Their structures was determined on the basis of analysis of spectral evidences, including 1H, 13C-NMR.
Keyword: Garcinia delpyana; Guttiferae; xathone; cowanin

Bài viết khác