Chức năng phản biện xã hội của văn học nhìn từ góc độ kí hiệu học văn bản trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
Socical reviewing function of literature from the view of documental semiotics in the work Distant boat of Nguyen Minh Chau
Lê Nguyên Cẩn
Tóm tắt
Chức năng phản biện xã hội của tác phẩm văn học là cách thức tư duy lại trên cơ sở lập luận phản bác, tranh biện, trao đổi; là sự nhận thức lại những vấn đề nhân sinh trên bình diện xã hội học hay triết học, mỹ học hay đạo đức học. Chức năng phản biện xã hội của tác phẩm văn học hiện hình trong cách thức tổ chức nhân vật trong trường đối thoại, liên quan tới cách nhìn của tác giả với vấn đề được nêu ra, không tách rời tính luận đề thể hiện trong vấn đề tác phẩm đặt ra cho độc giả và thời đại, tạo ra hình thức gián cách - xa lạ hóa trong nghệ thuật tự sự - tự thú, và thực hiện nhiệm vụ mở đường hướng đạo, góp phần thức tỉnh dẫn đường cho chính con người ở mỗi thời đại. Chức năng phản biện xã hội của văn học quy định cách thức tiếp nhận văn học, mở đường cho chân lý văn chương trở lại với cuộc đời, tạo ra sức sống mới cho bản thân chân lý cuộc đời. Giá trị mà chức năng phản biện xã hội của văn học mang lại chính là tính chất minh triết toát ra từ câu chuyện được kể, thông qua các đối thoại và cách thức hành động của nhân vật trong câu chuyện đó. Tác phẩm văn chương đích thực chỉ tồn tại khi mang trong nó chức năng phản biện xã hội theo cách thức bênh vực bảo vệ con người, phát huy giá trị nhân bản của con người. Bài viết tập trung lý giải chức năng phản biện xã hội của văn học thông qua việc phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu từ góc độ kí hiệu học văn bản.
Từ khóa: Chức năng phản biện xã hội; kí hiệu học; chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
ABSTRACT
Reviewer social function of literature is a way of thinking based on reasoning to argue, debate and exchange; is the perception the human issues at the level of sociology or philosophy, aesthetics and ethics. Reviewer social function of literary works is in how organizations shape the character of the dialogue, involving the views of the author with the issue yet, not separate calculation showing thesis in question works pose problems for the reader and the times, create forms of indirect way - the defamiliarization in the art self - confessed, and perform tasks to pave the way towards religion, contributed to awakening the child lead the way people in every era. Reviewer social function of literature specifies how to receive literature, paving the way for literary truths back to life, creating new life for themselves the truth of life. The value that the function of social criticism bring literature is the nature of wisdom emanating from the story is told through the dialogue and how the actions of the characters in the story. Authentic works of literature exists only when it brings in social feedback function in a manner that protects human advocate, promote the value of human cloning. The paper focuses Reviewer explain social function of literature through the analysis of short stories of The Distant Boat of Nguyen Minh Chau from the perspective of text semiotics.
Keyword: The function of social criticism; problem of survival; semiotics; The Distant Boat of Nguyen Minh Chau

Bài viết khác