Đánh giá một số tính chất cơ bản của đất bán ngập theo cao trình ngập tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La
Evaluating some basic nature of half flooded land based on water level in entrails of reservoir of Son La hydroelectric plant
Trần Thị Phả, Trần Văn Điền, Đàm Xuân Vận, Hoàng Quý Nhân, Nguyễn Văn Giáp
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu tại khu vực lòng hồ, cho thấy các tính chất đất có sự khác nhau rõ rệt theo độ sâu của cao trình ngập: Hàm lượng cấp hạt cát: từ cao trình CT1(cao trình MNCN 215m), xuống cao trình CT2 (cao trình 190 - 195m) tăng, từ cao trình CT2 xuống Cao trình CT3 giảm, từ cao trình CT3 (cao trình ngập từ 175 - 190m), xuống cao trình CT4 (Cao trình MNC 175m), tăng, hàm lượng cấp hạt limon: trung bình tại các cao trình nghiên cứu lại ngược lại với các thành phần hạt cát, dao động từ 31,50 - 58,52%. Trong đó ở vị trí lớn nhất là CT3 (cao trình ngập từ 175 - 190m) và thấp nhất ở cao trình CT1. Về hàm lượng cấp hạt sét: trung bình tại các cao trình nghiên cứu dao động từ 19,48 - 29,37%. Trong đó vị trí lớn nhất tại CT1 (cao trình ngập 215m). Cao trình có hàm lượng sét thấp nhất là CT4, Về tính chất đất, ở cao trình CT1(cao trình MNCN 215m), và cao trình (cao trình 190 - 195m), thể hiện tính chất cơ bản là đất chua, nghèo dinh dưỡng, hàm lượng mùn, đạm có xu hướng tích tụ theo độ sâu, cation kiềm, ở mực thấp hơn các cao trình sau, hàm lượng Al3+, tăng dần đến cao trình 190 -195m. Đối với cao trình CT3 (cao trình ngập từ 175 - 190m), và cao trình CT4 (Cao trình MNC 175m), Thể hiện sự lắng đọng chất dinh dưỡng do vậy pH, tăng dần, và các chất dinh dưỡng tăng dần đến mực nước chết, hàm lượng mùn, đạm có xu hướng tích tụ giảm dần theo độ sâu,cation kiềm, giảm dần đến mực nước chết, hàm lượng Al3+, giảm dần.
Từ khóa: Đất bán ngập, cao trình ngập, tính chất đất, vùng hồ, thủy điện Sơn La.
ABSTRACT
The results showed that soil properties at the bottom of the Lake differ significantly according to water level: Sand particles content: from CT1 water level (215m water level: The highest water level) down to water level of CT2 (190 - 195m water level) has increased, from water level CT2 to water level CT3 has decreased, from water level CT3 (175 -190m water level flooded) to water level CT4 ( 175m dead water level) has increased. Limon particles content: this study shows that the average water level is opposed to grains of sand components, ranged from 31.50 to 58.52%. In which the largest is CT3 (from 175 - 190m flooded water levels) and the lowest water level is CT1. Clay content: The average water levels in this research ranged from 19.48 to 29.37% . In which, the largest at CT1 (215m water level flooded). The water levels of the lowest levels of clay is CT4. Soil property indicates that at water level CT1 (The highest water level ) and water level CT2 (190- 195m water level), shows the basic properties of soil is acid, poor nutrition, humus and nitrogen content, tend to accumulate according to depth, alkali cation, in the lower level of the following water level. Al3+ concentration increased gradually from 190m to 195m. CT3 (of the submerged from 175 - 190m) and CT4 (175m Dead water level) illustrate the deposition of nutrients pH has increased gradually to the dead water level, humus and nitrogen content tends to accumulate decreases with depth, Alkali cation dropped slightly to the level of dead water, Al3+ concentration has decreased steadily.
Keyword: Wetlands half, water level flooded, soil properties, Hydropower reservoir, Son La hydroelectric.

Bài viết khác