Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay
The solution to build minority ethnic-staffs in Tuyen Quang province at the present stage
Chu Văn Liều
Tóm tắt
Bài viết đề cập đến thực trạng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang, từ đó đưa ra giải pháp hữu hiệu để xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này trong hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: Tuyên Quang, xây dựng, dân tộc thiểu số, cán bộ
ABSTRACT
This writing is about the actual situation of minority ethnic-staffs in Tuyen Quang province, to bring an useful solution solution to build minority ethnic-staffs since, with purpose to raising the quality of this staffs in the province’s politics system, to satisfy the request of duty on innovation stage, integrating international.
Keyword: Tuyen Quang, build, minority ethnic, staff

Bài viết khác