Một vài đặc điểm về ngôn ngữ trong Nôm Đường luật Phan Bội Châu thời kỳ ở Huế
Some characteristics in the language in Nom script of Tang poetry written by Phan Boi Chau - in Hue
Nguyễn Hải Yến
Tóm tắt
Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX được xem là giai đoạn “giao thời”, với sự đấu tranh giữa thơ Cũ và thơ Mới, giữa truyền thống và cách tân, tồn tại nhiều khuynh hướng, dòng phái khác nhau. Từ góc độ thể loại, không ít người cho đây là thời điểm thơ tự do thắng thế, thơ Đường luật nói chung bị xem là hết mùa, lỗi thời. Song vẫn còn đó một minh chứng hùng hồn cho sự hiện diện của thơ Nôm Đường luật Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XX, đó là Nôm Đường luật Phan Bội Châu. Bài viết trên cơ sở chỉ ra một vài đặc điểm về ngôn ngữ trong thơ Nôm Đường luật Phan Bội Châu thời kỳ ở Huế, từ đó cho thấy những đổi mới, cách tân của Phan Sào Nam trong việc sử dụng thể thơ truyền thống của dân tộc.
Từ khóa: Đặc điểm ngôn ngữ Thơ Đường luật; Thơ Đường luật Phan Bội Châu; Phan Bội Châu thời kỳ ở Huế
ABSTRACT
The first half of the twentieth century was considered a transitional period in Vietnamese literature with competition and existence between the New and Old poetry movement, and tradition and innovation tendency. Regarding poetry style, many people thought that this period of time was a predomination of poetry of free style, and Tang poetry was considered as outdated. However, there was still a significant evidence for the existence of Nom Tang poetry in the first half of 20 century and that was Nom Tang poetry of Phan Boi Chau.. This article pinpoints some characteristics of language in Nom Tang poetry of Phan Boi Chau composed in Hue, and it also indicates changes and innovations of Phan Sao Nam in using national traditional poetry style.
Keyword: Tang poetry; characteristic in the language; Phan Boi Chau-in Hue

Bài viết khác