Năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị
The capacities of problem solving in social interaction of students in Quang Tri teacher training college school
Trần Thị Thanh Huyền
Tóm tắt
Năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, nó giúp con người giải quyết tốt các tình huống xảy ra đối với bản thân, giữ thăng bằng tâm lí, thiết lập mối quan hệ xã hội và có thể thích ứng trong môi trường mới lạ. Trong khuôn khổ của bài báo này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu năng lực duy trì, thiết lập các quan hệ xã hội và năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội của sinh viên sư phạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai năng lực trên của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị còn thấp, đặc biệt là năng lực thiết lập, duy trì các quan hệ xã hội. Phải chăng điểm trung bình cao hay thấp cũng chính là điểm mạnh, điểm yếu của sinh viên về các năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao các năng lực trên cho sinh viên trường CĐSP Quảng Trị.
Từ khóa: Năng lực; giải quyết vấn đề; tương tác xã hội; thiết lập quan hệ xã hội; duy trì quan hệ xã hội
ABSTRACT
The capacities of problem solving in social interaction have particularly important roles, it helps people solves situations which happen to yourself, keep balance mentality, set of social relationships and can adapt in the new environment. In the scope of this article, we only focus on the ability to maintain, establish social relationships and capacities of problem solving in social interaction of students in pedagogical college. The study results showed that two abilities of the students in of Quang Tri teacher training college is also low, particularly the capability set, maintain social ties. Reasonably, high or low average score of study results is also strong or weaknesses points of the students of capacities of problem solving in social interaction . On that basis, we propose a number of methods to enhance the capacity of problem solving in students of Quang Tri teacher training college school.
Keyword: capacity; problem-solving; social interaction; establish social relationships; maintaining social relationships.

Bài viết khác