Những sự kiện chính trong bức tranh văn nghệ Việt Nam thời chống Pháp ở Việt Bắc - Thủ đô kháng chiến (1945-1954)
The main events in the picture of Vietnamese literary-artistry in the priod of the french resistance in Viet Bac - the capital of resistance (1945-1954)
Phong Lê
Tóm tắt
Tổng thể bức tranh văn hóa - văn nghệ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám - 1945 đến chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 ở Việt Bắc - thủ đô kháng chiến chống Pháp. Các hoạt động về tổ chức, xây dựng đội ngũ, tranh luận, phong trào sáng tác; và các Giải thưởng về văn học - nghệ thuật ở Việt Bắc và các địa phương trong cả nước.
Từ khóa: Văn hóa - văn học - nghệ thuật; kháng chiến; đội ngũ - phong trào; sáng tác - tranh luận và Giải thưởng.
ABSTRACT
The general picture of Vietnamese literary-artistry from after August Revolution in 1945 to Dien Bien Phu victory in 1954 in Viet Bac - the capital of French resistance. There are many activities such as staff organizing and developing, composing movement, and literary-artistry awards in Viet Bac and other places nationwide.
Keyword: culture-literary-artistry; resistance; composing movement; composing-discussing and awards

Bài viết khác