Phân tích swot sản xuất cam sành ở tỉnh Tuyên Quang trong xu thế hội nhập
Swot analysis of orange production in Tuyen Quang province towards intergration
Trần Thị Diên
Tóm tắt
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) trong sản xuất cam sành ở tỉnh Tuyên Quang trong xu thế hội nhập. Phân tích SWOT cho thấy sản xuất cam sành ở tỉnh Tuyên Quang có nhiều thế mạnh. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra cơ hội lớn cho phát triển sản xuất cam sành, nhưng người trồng cam cũng phải đối mặt với không ít những thách thức cho sự phát triển. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất cam sành của tỉnh Tuyên Quang theo hướng hội nhập. Để sản phẩm cam sành Tuyên Quang thực sự trở thành sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, có thể phát triển sản xuất với quy mô lớn, khối lượng hàng hóa nhiều, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Từ khóa: cam sành; giải pháp phát triển; hội nhập; phân tích SWOT; Tuyên Quang.
ABSTRACT
The article used SWOT analysis method to assesses the strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O) and threats (T) in orange production in Tuyen Quang province in the integration trend. Analysis by SWOT shows that orange production in Tuyen Quang province has many advantages. Beside, there are many difficulties and limitations that need solving. The process of international economic integration creates great opportunities for development of orange production, but also the farmers are faced with many challenges for development. Thereby, the author give solutions to promote the development of orange production in Tuyen Quang province towards integration. For Tuyen Quang oranges actually become famous brand products, with large-scale production, volume of goods more and more, to meet domestic demand and exports.
Keyword: orange; development solutions; integration; SWOT analysis; Tuyen Quang.

Bài viết khác