Sử dụng phương pháp vấn đáp trong dạy học học phần “phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh”
Using oral method in teaching module "Method for children to discover environmental science around"
Phạm Thị Thu Thủy
Tóm tắt
Vận dụng các phương pháp vào dạy học, trong đó có phương pháp dạy học vấn đáp đang được rất nhiều giáo viên áp dụng. Đối với học phần Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, việc vận dụng phương pháp này càng được các giáo viên quan tâm. Trong đó, việc sử dụng các dạng câu hỏi, thang bậc nhận thức của B.S.Blom giúp việc sắp xếp các câu hỏi theo trình tự, cũng như phù hợp với mức độ nhận thức của người học, nhằm mang lại kết quả cho cả người dạy và người học.
Từ khóa: Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh; môi trường xung quanh; phương pháp vấn đáp.
ABSTRACT
Applying these methods in teaching, including oral teaching method is being applied by more teachers. For module method for children to discover environmental science around, applying this approach has been the teachers concerned. In particular, the use of these types of questions, as well as awareness of BSBlom helps arrange the questions in the order, as well as consistent with the level of awareness of learners, in order to bring results both teachers and learners.
Keyword: environmental around; oral method.

Bài viết khác