Sự lựa chọn con đường cứu nước và phát triển xã hội của dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
The selection way of national salvation and social development of national history at the end of 19th century and beginning of 20th century
Trần Minh Tú
Tóm tắt
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam được tiến hành bằng con đường cách mạng vô sản dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa các khuynh hướng cứu nước phong kiến, tư sản, vô sản vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và sự phát triển không ngừng của phong trào cách mạng nước ta đòi hỏi một sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử nhằm tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, giải phóng dân tộc và phát triển xã hội. Sự lựa chọn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định tới vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cuối cùng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chứng minh: Con đường cách mạng vô sản ở nước ta được chính lịch sử nước ta lựa chọn và sự lựa chọn đó là đúng đắn cả trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay và cũng phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử loài người.
Từ khóa: Lựa chọn; con đường cứu nước; phát triển xã hội.
ABSTRACT
ABSTRACT Parallel with national history, Buddhism in Vietnam has been formed with a variety of characteristics of cultural tradition. Today, appearance and stature of Buddhist and Buddhism have had a strong position in national-modern culture. A new era with challenges of integration and development, benefits of individuals and public, sympathy and competition in market require dynamic of Buddhist spirit, and maximize human sustainable values of Vietnamese Buddhism in national culture.
Keyword: selection; national salvation; social development

Bài viết khác