Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Organization of responsibility acounting in small and medium sized enterprise
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tóm tắt
Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị, là quá trình thu thập và báo cáo các thông tin tài chính và phi tài chính của đơn vị, thực chất kế toán trách nhiệm chính là quá trình phân định, thiết lập những quyền hạn, trách nhiệm cho mỗi bộ phận, cá nhân và một hệ thống chỉ tiêu, công cụ báo cáo kết quả của mỗi bộ phận. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự quan tâm tới việc sử dụng công cụ kế toán trách nhiệm nhằm phục vụ cho việc kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận. Do đó, bài viết tập trung phân tích việc sử dụng công cụ kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó có những đề xuất để tổ chức công cụ này trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách hiệu quả.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế toán trách nhiệm; trung tâm trách nhiệm; trung tâm chi phí; trung tâm doanh thu; trung tâm lợi nhuận; trung tâm đầu tư.
ABSTRACT
Reponsibility accounting is a basic component of management accounting. It is the process of collecting and reporting enterprises’ financial and non-financial information. Essentially responsibility accounting is the process of delimitation, establishing powers and responsibilities for each department or individual, a system of indicators, and results reporting tools for each division. Currently, small and medium-sized enterprises are not really interested in using reponsibility accounting tools to help in controlling and evaluating the results of operations of departments. Therefore, this article focuses on analyzing the use of responsibility accounting for small and medium-sized enterprises which have proposed to use this tool effectively in thier enterprises.
Keyword: Small and medium sized enterprise; reponsibility accounting; responsibility center; cost center; revenue center; profit center; investment center.

Bài viết khác