Mô hình Zee được mở rộng từ mô hình chuẩn để giải quyết khối lượng neutrino bằng cách thêm vào các Higgs boson. Do sự thêm vào các hạt mới, phổ khối lượng cũng như trạng thái vật lý của các hạt trong mô hình có sự thay đổi so với mô hình chuẩn. Xuất phát từ Lagrangian tổng quát, các tương tác của ...

Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm khách thể gồm 1926 học sinh (942 nam và 984 nữ) có độ tuổi từ 12 đến 15 thuộc 3 trường THCS tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trình tự xuất hiện các đặc điểm sinh dục phụ của học sinh THCS tuân theo các qui luật sinh trưởng và phát triển bình thường của ...

Phát triển năng lực là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Năng lực tự học là một trong những năng lực quan trọng, giúp sinh viên có được kết quả học tập cao. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả đề cập đến giải pháp: Tăng cường công tác kiểm ...

Sinh hoạt của tổ chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, có tính chất quyết định đến chất lượng dạy học ở các trường phổ thông. Trong bài viết này tác giả đề cập tới mục tiêu, cách thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng dạy học tích hợp liên môn.

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Tân Trào dựa trên kết quả khảo sát 396 sinh viên với 26 câu hỏi về 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ (Độ tin cậy, Mức độ đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự cảm ...

Nước sạch là một nhu cầu cơ bản đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nước sạch giúp cho con người duy trì cuộc sống hàng ngày bởi con người sử dụng nước sạch để cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt. Nếu sử dụng nước không sạch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, vì nước là môi trường trung ...

Nghiên cứu tính chất đất dốc tại huyện Phú Lương cho thấy môi trường đất chịu sự tác động của hai yếu tố chính đó là tài nguyên sinh khí hậu và con người. Yếu tố lượng mưa tác động đến thực vật (chỉ số NDVI) làm ảnh hưởng đến phân bố thực vật.Tại các độ dốc khác nhau có chỉ số NDVI khác nhau và mỗi ...

Trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang đã xác định được 647 loài cây thuốc thuộc 137 họ, 4 ngành thực vật bậc cao có mạch: Lycopodiophyta với 3 loài, 2 họ; Polypodiophyta với 20 loài, 12 họ; Pinophyta với 6 loài, 4 họ; Magnoliophyta với 618 loài, 119 họ. Liên quan đến chỉ số đa dạng: chỉ số họ là: ...

Thermodynamic properties and anharmonic perturbation factor of orderly doped metal crystals has described throught by terms of cumulants expansion up to the fourth-order in X-ray absorption fine structure (XAFS) spectra, which have been studied base on anharmonic correlated Einsten model. ...

Tuy phụ nữ Việt Nam đã được đảm bảo tốt sự bình đẳng trên phương diện chính trị nhưng thực tế vấn đề bình đẳng giới trong các cộng đồng dân tộc còn chịu ảnh hưởng lớn bởi văn hóa truyền thống. Bài viết chỉ ra những yếu tố văn hóa tác động đến quan hệ bình đẳng giới trong cộng đồng người Cao Lan cả ...