Đa dạng tài nguyên cây làm thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Diversity of medicinal plants in Na Hang nature reserve, Tuyen Tuyen Quang province
Nguyễn Thị Hải,Trần Huy Thái, Nguyễn Thế Cường,Trần Thị Thanh Vân
Tóm tắt
Trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang đã xác định được 647 loài cây thuốc thuộc 137 họ, 4 ngành thực vật bậc cao có mạch: Lycopodiophyta với 3 loài, 2 họ; Polypodiophyta với 20 loài, 12 họ; Pinophyta với 6 loài, 4 họ; Magnoliophyta với 618 loài, 119 họ. Liên quan đến chỉ số đa dạng: chỉ số họ là: 4,72; chỉ số chi là 1,49; chỉ số chi trên chỉ số họ là 3,16. Trong Khu BTTN Na Hang có 10 họ, chiếm 7,30% tổng số họ các cây thuốc, tổng số là 31,68% và 28,64% tổng số chi. Các loài đa dạng nhất là Asteraceae với 32 loài, chiếm 4,95% tổng số cây thuốc được xác định; tiếp theo là Rubiaceae với 28 loài (4,33%), Euphorbiaceae với 26 loài (4,02%); Moraceae với 23 loài (3,55%); Họ Cucurbitaceae, Verbenaceae với cùng số lượng loài 18 (2,78%); Araceae với 17 loài (2,63%); Zingiberaceae với 16 loài (2,47%); Urticaceae với 15 loài (2,32%); và cuối cùng là họ Poaceae của loài 12 (1,85%) trong tổng số loài. Ficus (Moraceae) đa dạng hơn với 15 loài (2,32% tổng số cây thuốc thực vật) và một chi khác với 4-7 loài. Trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, chúng tôi đã xác định được sự phân bố 30 loài quý hiếm và nguy cấp cần được ưu tiên bảo tồn: 23 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007): VU - 16 loài, EN-07; 17 loài trong danh sách các cây thuốc của Việt Nam (2006): VU - 10 loài, EN - 6 loài và CR - 01 loài; 07 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2014): LR-06 loài và VU-01 loài.
Từ khóa: đa dạng; cây dược liệu; Na Hang; khu bảo tồn
ABSTRACT
In Na Hang Nature Reserve there was identified 647 medicinal plant species belonging to 137 families, 4 vascular divisions: Lycopodiophyta with 3 species, 2 families; Polypodiophyta with 20 species, 12 families; Pinophyta with 6 species, 4 families; Magnoliophyta with 618 species, 119 families. Concerning the diversity index: the family index: 4.72; the genus index: 1.49; the genus index/the family index: 3.16. In Na Hang Nature Rserve 10 families more species occupying 7.30% of the total families of medicinal plants with the total of species occupying 31.68% and 28.64% of the total of genus. The family more diverse is Asteraceae with 32 species, occupying 4.95% of the total of medicinal plants identified; following is Rubiaceae with 28 species (4.33%), Euphorbiaceae with 26 species (4.02%); Moraceae with 23 species (3.55%); Cucurbitaceae, Verbenaceae with the same number of species 18 (2.78%); Araceae with 17 species (2.63%); Zingiberaceae with 16 species (2.47%); Urticaceae with 15 species (2.32%); and the last are families Poaceae of species 12 (1.85%) in the total of species. 10 genera more diverse with 59 species (9.12% of the total of medicinal plants), Ficus (Moraceae) is more diverse with 15 species (2.32% of the total of medicinal plants) and another genera with from 4 to 7 species. In Nature Reserve of Na Hang we have confirmed the distribution of 30 precious and rare and endangered species priorto the conservation: 23 species in Vietnam Red Data Book (2007): VU - 16 species, EN - 07 species; 17 species in Red List of medicinal plant of Vietnam (2006):VU - 10 species, EN - 6 species and CR – 01 species; 07 species in IUCN Red List (2014): LR - 06 species and VU – 01 species.
Keyword: Diversity; Medicinal plants; Na Hang; Nature Reserve.

Bài viết khác