Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu cho nam sinh viên học môn tự chọn cầu lông trường Đại học Tân Trào
Selection of speed development exercises to improve the effectiveness of bridging dams for male students in TanTraoUniversity Badminton Choices
Nguyễn Văn Thành, Phùng Quang Phát, Nguyễn Việt Phương
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 06 bài tập sức mạnh tốc độ để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu. Ứng dụng các bài tập cho nam sinh viên học môn tự chọn cầu lông trường Đại học Tân Trào đều có hiệu quả cao so với trước đây.
Từ khóa: Bài tập; sức mạnh tốc độ; kỹ thuật đập cầu; cầu lông, Đại học tân Trào
ABSTRACT
The results of the study were selected for six speed strength exercises to improve the effectiveness of bridge dams. Applying exercises for male students to study Badminton Choir at Tan Trao University is highly effective than before.
Keyword: Exercise;Speed power; Bridge dam technoelogy; Badminton;Tan Trao University

Bài viết khác