Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo với sự hài lòng của sinh viên trường đại học Tân Trào
Stydying on the connection between quality of training services and student’s satisfaction at Tan Trao university
Nguyễn Khải Hoàn, Nguyễn Phương Thảo
Tóm tắt
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Tân Trào dựa trên kết quả khảo sát 396 sinh viên với 26 câu hỏi về 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ (Độ tin cậy, Mức độ đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự cảm thông, Cơ sở vật chất) và yếu tố sự hài lòng của sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhân tố Sự cảm thông và Năng lực phục vụ có tác động nhiều nhất tới sự hài lòng của sinh viên.
Từ khóa: chất lượng dịch vụ; sự hài lòng; sinh viên; Đại học Tân Trào.
ABSTRACT
This article presents studied results of the connection between quality of training services and student’s satisfaction at TTU. The result based on questionnaires from 396 students with 26 questions regarding 5 factors affecting quality of training services (reliability, applicable potential, service capacity, sympathy, facilities) and student’s satisfaction. The study shows that sympathy and service capacity most impact on student’s satisfaction.
Keyword: Quality of services; Student’s satisfaction; Tan Trao University.

Bài viết khác