Nghiên cứu tính chất đất dốc tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Research on slopping landpropertiesin Phu Luong district of Thai Nguyen province
Đàm Xuân Vận, Ông Á Huân, Trần Thị Phả, Nguyễn Văn Giáp, Dương Thị Minh Hòa
Tóm tắt
Nghiên cứu tính chất đất dốc tại huyện Phú Lương cho thấy môi trường đất chịu sự tác động của hai yếu tố chính đó là tài nguyên sinh khí hậu và con người. Yếu tố lượng mưa tác động đến thực vật (chỉ số NDVI) làm ảnh hưởng đến phân bố thực vật.Tại các độ dốc khác nhau có chỉ số NDVI khác nhau và mỗi loại thảm thực vật ở độ dốc khác nhau có tính chất đất khác nhau. Đất có pH ở mức chua vừa đến chua nhiều, hàm lượng đạm tổng số và mùn tổng số ở mức nghèo đến trung bình, hàm lượng K2O dễ tiêu ở mức thấp, hàm lượng P2O5 dễ tiêu ở mức nghèo đến rất nghèo, hàm lượng Ca2 +trao đổi trong đất trong khoảng thấp đến trung bình, hàm lượng Mg2+trao đổi ở mức rất thấp đến thấp, hàm lượng kim loại nặng (As, Pb, Cd) đều thấp hơn QCVN 03-MT. Trên đất trồng cây lúa, chè có hàm lượng kim loại nặng tích lũy cao hơn so với cây trồng lâm nghiệp như cây keo. Hàm lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật chưa thấy phát hiện.
Từ khóa: Đất dốc, huyện phú lương, NDVI
ABSTRACT
Study on sloping land propertiesin Phu Luong District shows that the soil environment is influenced by two main factors: climate and human resources. The influence of rainfall on vegetation (NDVI index) affects the distribution of plants. At different slopping gradients, there are different NDVI index and different types of vegetation at different slopes have different soil properties. The soil has a high level of sour to medium sour, total nitrogen content and total humus levels are poor to medium, low K2O content, low P2O5 content, Ca2 + exchanged in the soil in low to medium, the content of Mg2+ exchange rate is very low to low, heavy metal contents (As, Pb, Cd) are lower than Vietnamese standard regulation (QCVN 03-MT). On rice growing land and tea have a higher heavy metal contents than forest plants such as acacia. Residue levels of plant protection chemicals have not been detected.
Keyword: Sloping land;Phu luong district; NDVI.

Bài viết khác