Tương tác của các boson chuẩn trong mô hình Zee
Interactions of gauge bosons in Zee model
Hà Thanh Hùng
Tóm tắt
Mô hình Zee được mở rộng từ mô hình chuẩn để giải quyết khối lượng neutrino bằng cách thêm vào các Higgs boson. Do sự thêm vào các hạt mới, phổ khối lượng cũng như trạng thái vật lý của các hạt trong mô hình có sự thay đổi so với mô hình chuẩn. Xuất phát từ Lagrangian tổng quát, các tương tác của các boson chuẩn với các fermion và với các Higgs boson được đưa ra. Các đỉnh tương tác này là cơ sở để nghiên cứu các quá trình rã hiếm như: quá trình rã Higgs trung hòa vi phạm số lepton thế hệ, quá trình rã Higgs ra hai photon…
Từ khóa: mô hình Zee, boson chuẩn, vi phạm số lepton thế hệ, rã Higgs ra hai photon…
ABSTRACT
By adding scalars, the Zee model, as standard model byond, has generated masses for the neutrinos. Due to the addition of new scalars, the mass spectrum and physical states of the particles are different from ones of the standard model. Using general Lagrangian, the interactions of gauge bosons with fermions and Higgs bosons are given. These vertices are the basis for the study of decay processes such as: lepton flavor violating Higgs decays, Higgs decays to two photon.
Keyword: Zee model; Gauge boson; Lepton flavor violating; Higgs decays to two photon; Etc.

Bài viết khác