Bồi dưỡng năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên cho giáo viên trường trung học cơ sở
Improving teaching capacity in the subject of natural sciences For secondary school teachers
Hoàng Thị Chiên
Tóm tắt
Lĩnh vực giáo dục Khoa học Tự nhiên (KHTN) có ưu thế hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất như tự tin, trung thực; các năng lực tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm; năng lực vận dụng tổng hợp kiến thức khoa học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và môi trường. Bài viết sau đây đề cập đến việc bồi dưỡng cho giáo viên năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên thông qua cách tổ chức các hoạt động khám phá và bảo vệ môi trường, nhằm đáp ứng được những yêu cầu của dạy học môn KHTN trong chương trình trường trung học cơ sở (THCS).
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, môn khoa học tự nhiên, phát triển năng lực, khám phá thiên nhiên, bảo vệ môi trường
ABSTRACT
The field of natural science education has many advantages in establishing and developing students' abilities such as: confidence, honesty; the ability to research and explore the natural world through observation and experimentation; the ability to use scientific knowledge to solve problems in life, capacity to deal with nature in accordance with the requirements of sustainable development of society and the environment. This article examines improving teacher’s ability to explore the natural world through the organization of exploration and environmental protection activities that meet the requirements of teaching natural science subjects
Keyword: Teacher training, natural sciences, capacity development, natural exploration, environmental protection

Bài viết khác