Chính sách ngôn ngữ của Singapore
Singapore’s language policies
Nguyễn Thị Như
Tóm tắt
Singapore là quốc gia đa ngôn ngữ, vì thế chính sách về ngôn ngữ gắn liền với các kế hoạch của chính phủ. Hiện nay, Chính phủ Singapore duy trì đa dạng ngôn ngữ, tác động đến việc sử dụng ngôn ngữ trong cộng đồng nói các ngôn ngữ đó thông qua hệ thống giáo dục. Bài viết giới thiệu, tổng thuật về chính sách ngôn ngữ của Singapore và tập trung làm rõ ba vấn đề: (1). Cảnh huống ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ của Singapore; (2). Một số nội dung cơ bản về chính sách ngôn ngữ ở Singapore; (3). Những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chính sách ngôn ngữ và giải pháp của chính phủ Singapore.
Từ khóa: Singapore, chính sách ngôn ngữ, giải pháp
ABSTRACT
Singapore is a multi-lingual country, thus the language policy attachs to its government plans. Currently, the Singapore government maintains linguistic diversity, affecting the use of languages and corresponding their functions in the communities that speak those languages through the education system. The paper attentively introduces, overviews Singapore’s language policy and clarifies 03 issues: (1). Singapore linguistic diversity and policy toward languages; (2). Principle issues about Singapore's language policies; (3). Issues raised during the implementation of Singapore's policies and solutions.
Keyword: Singapore, language policies, solutions

Bài viết khác