Hoạt động của con số trong tục ngữ Tiếng Việt
The activation of numerals in Vietnamese proves
Hà Quang Năng
Tóm tắt
Báo cáo dành cho việc khảo sát, miêu tả và phân tích đặc điểm hoạt động của số từ trong kho tàng tục ngữ tiếng Việt. Trên cơ sở thống kê các câu tục ngữ có chứa các số từ trong kho tàng tục ngữ tiếng Việt, xác định số lượng, tần số sử dụng của các số từ trong các câu tục ngữ, báo cáo tập trung miêu tả, phân tích hoạt động của các số từ về hai phương diện: sự kết hợp giữa các số từ trong các câu tục ngữ và khả năng kết hợp của các số từ với các từ loại danh từ, động từ và tính từ.
Từ khóa: Tục ngữ, con số, hoạt động của con số trong tục ngữ
ABSTRACT
The paper surveys, describes and analyzes the acting characteristics of the numerals in the treasure of Vietnamese proverbs. Basing on the statistics of proverbs containing numerals in the treasure of Vietnamese proverbs, the paper determines the quantity, the frequency of usage of the numerals in proverbs. Besides that, the paper describes, analyzes the acting of numerals on two aspects: the combination between numerals in the proverbs and the ability of combination of the numerals with other parts of speech as nouns, verbs and adjectives.
Keyword: Proveb, numeral, activation of numeral in proveb

Bài viết khác