Hứng thú và một số kỹ thuật dạy học tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học Tiếng Anh tại Trường Đại học Tân Trào
Interest and some skills of drawing interest For students In foreign language learning
Bùi Thị Lan
Tóm tắt
Từ nhiều năm nay, tiếng Anh đã trở thành môn học bắt buộc trong các trường Cao đẳng, Đại học. Tiếng Anh cũng là môn học mà rất nhiều em sinh viên đánh giá là khó. Điều này đặt ra yêu cầu cho giáo viên dạy tiếng Anh là làm thế nào để giờ dạy của mình đạt hiệu quả cao và tạo được hứng thú cho người học. Yêu cầu này đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực cả về kiến thức chuyên môn và năng lưc sư phạm. Bài viết giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về hứng thú và tầm quan trọng của hứng thú trong học tập tiếng Anh, từ đó đề xuất một số kỹ thuật dạy học tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học tiếng Anh tại trường Đại học Tân Trào.
Từ khóa: Hứng thú, học tiếng Anh, năng lực, kỹ thuật dạy học
ABSTRACT
For many years, foreign language has become one of the compulsory subjects in colleges and universities. Foreign language is also a subject that many students find it difficult to learn. This sets the requirement for foreign teachers that how to make their teaching lessons more effective and how to motivate learners. This also requires teachers to be competent not only in the professional level but also in teaching methods and teaching techniques. The article gives an overview of the excitement and the importance of excitement in learning foreign language; it also proposes some techniquies to inspire students in learning English at Tan Trao University.
Keyword: Excitement, foreign language, competence, methods, techniquies

Bài viết khác