Khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ 5 - 6 tuổi trong việc chuẩn bị vào học lớp 1 ở trường tiểu học
The ability of using language of 5-6 years old children in the preparation of enrolling grade 1 at primary schools
Vũ Thị Kiều Trang
Tóm tắt
Nghiên cứu 280 khách thể gồm 110 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; 40 giáo viên mầm non; 110 phụ huynh và 20 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non, thuộc 4 trường mầm non trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang cho thấy, khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi trong việc chuẩn bị vào học lớp 1 ở trường Tiểu học đạt trung bình. Trong đó, biểu hiện khả năng sử dụng lời nói để giao tiếp đạt mức độ cao nhất; khả năng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp ở vị trí thứ hai và khả năng hiểu biết ban đầu về việc đọc, viết có mức độ thấp nhất. Kết quả phản ánh đúng thực tiễn khả năng của trẻ em độ tuổi này và tác động của giáo dục cũng như vai trò của gia đình trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Từ khóa: Khả năng, ngôn ngữ, chuẩn bị vào học lớp 1
ABSTRACT
The reseach was conducted on 280 participants including: 110 preschoolers aged 5-6 years old; 40 pre-school teachers who are teaching kindergarten; 110 parents and 20 experts in the field of kindergarten education. The research carried out a survey in 4 preschools in Tuyên Quang province. The results of study showed that: The ability to use language of children aged 5-6 years old in the preparation of enrolling grade 1 at primary school was at average level. In addition, expression of ability to use language to communicate was at the fist level; listening ability and understandability in communication was at the second level and being acquainted with reading, writing was at the third level. The results reflected the real abilty of children at this age. It also showed the impact of education and the role of family on developing children laguage.
Keyword: Abilty; Language; Preparing activities to grade 1

Bài viết khác