Khử phân kỳ trong biên độ tán xạ toàn phần của quá trình rã h -> uT trong mô hình Zee-Babu
Divergent cancelling in Total scattering amplitude of h -> uT in decays Zee-Babu model
Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Vân, Dương Thị Kiều Tú, Hà Thanh Hùng Trịnh Phi Hiệp
Tóm tắt
Mô hình Zee-Babu là sự tiếp nối của mô hình Zee được mở rộng từ mô hình chuẩn để giải quyết khối lượng và sự trộn lẫn neutrino. Khác với mô hình Zee, phần vô hướng của mô hình Zee-Babu được thêm vào đơn giản hơn, do đó vấn đề neutrino được giải quyết một cách tự nhiên. Các kênh rã của Higgs boson đã và đang được thực nghiệm kiểm chứng. Các tương tác mới trong mô hình Zee-Babu góp phần làm tăng tín hiệu của các kênh rã Higgs vi phạm số lepton. Nghiên cứu các kênh rã này giúp giới hạn các vùng không gian tham số của mô hình. Đó cũng là cơ sở để đưa ra các hiệu ứng vật lý mới.
Từ khóa: Các hàm PV, khử phân kỳ, mô hình Zee-Babu, vi phạm số lepton thế hệ, rã Higgs boson
ABSTRACT
The Zee-Babu model continuedof Zee model, is extended from the standard model to solve mass and mixing of neutrino. Scalars of Zee-Babu model is simpler than Zee model. So the neutrino problem is solved naturally. Higgs decay channels have been tested from accelerators. New interactions of Zee-Babu model increase signal of the lepton flavor violating Higgs decay. Studying these channels help us to constrain parameter space of this model and to give new physics.
Keyword: PV functions, divergent cancelling, Zee-Babu model, lepton flavor violating, Higgs boson decays, etc

Bài viết khác