Ngữ âm tiếng Thái Lan trong sự so sánh với Tiếng Việt
Thai phonetics in comparison with Vietnamese
Nguyễn Tương Lai
Tóm tắt
Mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đến năm 2016 đã vừa tròn 40 năm. Trong 40 năm, qua nhu cầu học tiếng Thái Lan của người Việt Nam ngày càng được gia tăng. Báo cáo khoa học này nhằm góp phần hỗ trợ việc dạy và học tiếng Thái Lan đạt được hiệu quả tốt. Báo cáo mô tả một số đặc điểm cơ bản về mặt ngữ âm của tiếng Thái Lan đồng thời tiến hành so sánh với tiếng Việt để nêu ra những điểm tương đồng và khác biệt về mặt ngữ âm của hai ngôn ngữ. Những vấn đề được quan tâm trong báo cáo đó là: Các hệ thống âm vị phụ âm, nguyên âm và thanh điệu của tiếng Thái Lan. So sánh để phát hiện những nét tương đồng và khác biệt về các hệ thống âm vị phụ âm, nguyên âm và thanh điệu giữ tiếng Thái Lan và tiếng Việt.
Từ khóa: Tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam, ngữ âm
ABSTRACT
The relationship between Vietnam and Thailand has reached 40 years by 2016. During the last 40 years, Vietnamese demand for learning Thai language has increased more and more. This report aimed to support the teaching and learning of Thai language more effectively. The report mentioned basic characteristics of Thai phonetics and at the same time compared the similarities as well as differences between the language and Vietnamese. Focused areas of the report covered: Thai phonemes including consonants, vowels and tones; Comparing and highlighting the similarities and differences between Thai and Vietnamese consonants, vowels and tones.
Keyword: Thai language, Vietnamese, phonetics

Bài viết khác