Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và văn học Pháp
Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh and French literature
Nguyễn Thanh Tú, Đinh Thanh Hương
Tóm tắt
Bài viết tìm hiểu tác giả tiếp thu, vận dụng văn học Pháp ở ba phương diện: văn học dân gian, văn học hiện đại và các biểu trưng, khái niệm văn hóa, văn học. Tiếp thu, học tập, kế thừa tinh hoa văn học Pháp đã góp phần tạo ra một phong cách văn chương Hồ Chí Minh đa dạng, độc đáo, đặc sắc, tinh tế. Đây là mẫu mực cho ngày hôm nay: trước hết phải có một tấm lòng yêu đất nước mình, yêu con người sâu sắc mới có thể tiếp thu một cách trọn vẹn và hữu ích nhất văn hóa nước ngoài.
Từ khóa: Văn hóa, văn học dân gian, văn học hiện đại, biểu trưng
ABSTRACT
This article proves Ho Chi Minh learning from French literature in three aspects: Folklore, written literature, French cultural symbols. It follows, that, the quintessences of French literature has contributed to the literary style of Ho Chi Minh, which is very unique, distinct and refined. This is a standard for today: first of all, one must have love for his country, for his people, so that he can acquire thoroughly and most usefully the foreign culture.
Keyword: culture, folklore, written literature, symbols

Bài viết khác