Vai trò của Đường số 3 trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947
The role of Road No.3 in Viet Bac Fall - Winter Campaign 1947
Nguyễn Thị Hòa
Tóm tắt
Trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, giao thông vận tải và thông tin liên lạc đường số 3 đã đảm bảo cho việc tiêu thổ kháng chiến; di chuyển cơ quan đầu não lên An toàn khu, tản cư; chuyển quân, chuyển lương, chuyển công văn, văn kiện, sách báo trong chiến dịch. Nhân dân đường số 3 đã chung sức chuẩn bị cho kháng chiến nói chung và chiến dịch nói riêng, trực tiếp chiến đấu với quân Pháp khi họ tấn công lên Việt Bắc. Những đóng góp của đường số 3 nêu trên đã góp phần quyết định chiến thắng của quân dân ta, đập tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp, làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của địch buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, tạo tiền đề cho thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc.
Từ khóa: Đường số 3, chiến dịch Việt Bắc, Thu - Đông, năm 1947, Việt Bắc
ABSTRACT
In the Viet Bac Fall - Winter Campaign 1947, transport and communication of Road No.3 have ensured the demarcation of the resistance; the movement of the head agency to the Security Zone, evacuation; troops moving, food transporting transfering of official letters, documents, books and newspapers in the campaign. The people of Road No.3 had been prepared for the resistance in general and for the campaign in particular to fight directly against the French troops when they attacked Viet Bac. The crucial role of the Road No.3 above contributed to the great victory of our people, smashed the attack on the Viet Bac of the French colonialists, defeated the enemy's fast-paced tactic and forced them to turn it last long enough to create the premise for the victory of the national resistance period.
Keyword: Road No.3, Operation Viet Bac, Fall - Winter, 1947, Viet Bac

Bài viết khác