Báo cáo tóm tắt kết quả“Nghiên cứu hệ sinh trưởng rễ, thân, lá và sinh khối năm thứ nhất của keo lai nhân giống bằng 3 phương pháp: nuôi cấy mô, dâm hom và hạt”
Summarising Report of the study “Researching growth system of root, trunk, leaves and biomass of the 1st year hybrid black wood in three methods: transplant of tissue, cutting and seeds”
Nguyễn Văn Cương, Đoàn Thị Phương Lý
Tóm tắt
Nghiên cứu hệ sinh trưởng của rễ, thân, lá và sinh khối của giống keo lai BV10 được nhân giống bằng 3 phương pháp: Nhân giống bằng nuôi cấy mô, nhân giống bằng hom và nhân giống bằng hạt cho thấy: Sinh khối giống keo mô cao hơn 86,9% so với keo hom và cao hơn 147,6% so với keo hạt. Về từng cơ quan sinh trưởng mỗi phương thức nhân giống khác nhau cũng rất khác nhau.
Từ khóa: Cây keo, keo mô, keo hom, keo hạt.
ABSTRACT
Researching growth system of root, trunk, leaves and biomass of 1st year hybrid black wood BV10 which is multiplied by 3 methods: transplant of tissue; cutting and seeds, and it shows: biomass of tissue black wood is 86,9% higher than cutting black wood and is 147,6% and higher than the seed one. In each growth system and each multiplied method,there are also differences among them.
Keyword: Black wood, seed black wood, tissue black wood, cutting black wood.

Bài viết khác