Cách sử dụng câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh
Usages of active and passive sentences in English
Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mai Chinh
Tóm tắt
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, bằng những kiến thức thực tế chúng tôi nhận thấy rằng không chỉ “các thì trong tiếng Anh, giới từ, cụm động từ và câu điều kiện…” gây khó khăn cho người học mà “cách sử dụng câu chủ động và bị động” cũng là một trong những trở ngại lớn đối với người học ngoại ngữ. Vì vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi muốn đề cập tới cách sử dụng câu chủ động và bị động trong tiếng Anh. Ðây là một trong những đề tài được nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu và hiện đang được quan tâm. Ở đây chúng tôi chỉ trình bày một số khía cạnh xoay quanh câu chủ động và bị động trong tiếng Anh. Mục đích chọn đề tài “Usages of Active and Passive sentences in English” (cách sử dụng câu chủ động và bị động trong tiếng Anh)” nhằm giúp người dạy và người học ngoại ngữ hiểu một cách chính xác cách sử dụng câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh. Ðặc biệt là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.
Từ khóa: Câu chủ động, câu bị động, tiếng Anh, người dạy, người học, cấu trúc.
ABSTRACT
In the process of study and research, we have found that not only "the English words, prepositions, verb phrases and conditional sentences ..." make it difficult for learners to " active and passive " are also one of the major obstacles for foreign language learners. So in this study we would like to refer to the usages of active and passive sentences. This is one of the topics that many linguists study and are currently interested in. Here we present only a few aspects of active and passive sentences . The focus is on the usages of active and passive sentences in English. The purpose is to select the topic "Active and Passive English sentences" to help teachers and learners understand a language. This is the best way to use active sentences and passive sentences in English, especially English major students.
Keyword: Active sentence, passive sentence, English, teacher, learner, structure.

Bài viết khác